Obchodní podmínky firmy Tomáš Kocourek - IconDesign

I. Všeobecná ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky platí pouze pro nákup výrobků, které jsou vyráběné firmou v rámci zakázkové výroby dle technické dokumentace firmy a které jsou současně finální (určené pro koncové užití bez dalších potřebných úprav). Obchodní podmínky neplatí pro:

 • výrobky vyráběné firmou v rámci zakázkové výroby dle technické dokumentace dodané zákazníkem
 • výrobky, které nejsou finální (jsou určené k zabudování do jiných strojů či zařízení)
 • výrobky vyráběné mimo zakázkovou výrobu.

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Tomáš Kocourek - IconDesign) a jeho zákazníků (kupujících). Objednávka je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a není přístupná třetím stranám.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky uvedené v objednávce. Označení položek a jejich základní popisy jsou uvedeny na webových stránkách firmy.

III. Uzavření kupní smlouvy

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Objednávka může být pořízena:
vyplněním objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách firmy

 • poštou
 • faxem
 • e-mailem
 • osobně v sídle firmy

Vždy musí být uvedeny potřebné fakturační údaje: jméno a příjmení nebo název firmy, fakturační adresa, doručovací adresa (pokud se liší od fakturační), u firem IČ a DIČ. Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení o doručení objednávky prodávajícím. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

IV. Místo plnění:

Místem plnění je sídlo firmy, kde prodávající předá zboží dopravci (České poště nebo přepravní firmě zajišťující dopravu k zákazníkovi), nebo je zde možné zboží (po předchozí domluvě) vyzvednout osobně.

V. Objednání zboží

Prodávající je oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci kupující odmítne provést. Veškeré položky objednávky provedené kupujícím jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Pokud vznikne překážka bránící odebrání zboží, kupující je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat prodávajícího, aby bylo možné objednávku včas stornovat. Storno objednávky lze provést e-mailem, telefonicky, nebo osobně. Kupující má právo od prodávajícího vyžadovat potvrzení o stornování objednávky. V případě stornování objednávky má prodávající právo požadovat od kupujícího úhradu nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti se zpracováním zakázky pro kupujícího.

VI. Platba a cena

Platbu za objednané zboží lze provést třemi způsoby:

 1. Bankovním převodem - zboží bude odesláno po uhrazení zálohové faktury.
 2. V hotovosti v sídle firmy při osobním odběru kupujícím.

Ceny jsou platné dle schválené objednávky, která je shodná s cenovou nabídkou platnou ke dni objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě výrazné změny cen vstupních materiálů. Změny budou ihned promítnuty do nové cenové nabídky. Kupující obdrží fakturu a dodací list vystavené na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Faktura slouží zároveň i jako daňový doklad. Kupující může zboží převzít zásadně až po uhrazení plné ceny výrobku, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítáno balné a poštovné (dopravné) za dopravu na místo určené kupujícím.

VII. Odeslání zboží

Objednané zboží můžeme zákazníkovi odeslat následujícími způsoby:

 • přepravní společnost DPD (standardně)
 • obchodní balík Česká pošta (na dobírku)
 • osobní odběr v místě firmy

Po dohodě lze využít jinou přepravní společnost

VIII. Záruka a servis

a) Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje prodávající dle obecně závazných právních předpisů. Není-li u daného výrobku stanoveno jinak, je záruční doba 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od prodávajícího při osobním odběru či od dopravce potvrzením přepravního (dodacího) listu kupujícím.
b) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou, nebo působením jiných nestandardních jevů, jako například přepětí v rozvodné síti.
Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že došlo k mechanickému poškození zboží. Dále se reklamace nevztahuje na korozi nebo na ztrátu některé z součástí výrobku.
c) Místem uplatnění reklamace je sídlo firmy Tomáš Kocourek - IconDesign, 54941 Červená Hora 24. Reklamaci lze řešit písemnou formou nebo osobně - v pracovní době 8:00 – 16:00 (osobní návštěvu pro reklamaci je nutné, ve vlastním zájmu, dohodnout předem). O uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží je nutno sepsat zápis o reklamaci, kupující v něm uvede, jak požaduje v rámci možností daných zákonem reklamaci vyřídit.
d) Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a to nejlépe předložením dokladu o nákupu – faktury, dále záručního listu (nebo jiných dokladů, které byly k výrobku přiloženy) a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, pokud možno i zabaleno v původním obalu. V případě nepředložení záručního listu či pochybnostech prodávajícího o tom, že s údaji v něm nebylo manipulováno, nemůže prodávající reklamaci odmítnout. Při stanovení počátku běhu záruční doby bude vycházet ze své evidence (potvrzený dodací list).

IX. Vrácení zboží

Spotřebitel má právo podle ustanovení § 53, odstavce 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14-ti dnů od převzetí zboží. Před odesláním zboží na naší adresu je nutné zaslat (emailem, faxem nebo samostatným, případně ke zboží přiloženým dopisem) formální odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14-ti denní lhůty od převzetí zakoupené věci. Pokud se tak spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, pokud možno v původním nepoškozeném obalu poslat zpět prodávajícímu současně s odstoupením od smlouvy, nebo bez zbytečného odkladu po jeho odeslání. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, pokud tyto náklady skutečně vzniknou a prodávající je bude schopen prokázat. Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma však poštovného (dopravného), zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli. Odstoupení od smlouvy není možné v případě, kdy osoba, která požaduje odstoupení od smlouvy, není totožná s kupujícím. X. Reklamace V případě reklamace objednaného zboží prosím kontaktujte přímo naši firmu pro upřesnění dalšího postupu. Reklamace se řídí obecně závaznými právními předpisy. Vaše reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta počíná běžet následující den po doručení zboží k prodejci a končí vyřízením reklamace u prodejce.

Doklady potřebné k reklamaci:

 • kupní doklad ke zboží (fakturu-daňový doklad) – postačí kopie
 • potvrzený záruční list, byl-li ke zboží přiložen
 • přesný popis závady
 • kontakt na vaši osobu

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání objednávky. Tyto obecné Obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2009